Algemene voorwaarden bij aankoop van een huis of bouwkavel

 1. Verplichtingen van de makelaar

De makelaar verbindt zich ertoe elke hem toevertrouwde opdracht zorgvuldig, deskundig, waarheidsgetrouw en naar eer en geweten uit te voeren. Hij zal als eerlijke makelaar tussen de partijen bemiddelen en daarbij zijn verplichting tot eerlijkheid en nauwgezetheid naleven. Hij verbindt zich ertoe alle hem bekende en voor beslissingen beduidende feiten naar eer en geweten mee te delen. Hij is echter niet verplicht uit eigen beweging inlichtingen in te winnen. Als het tot een akkoord zou komen, wordt de medewerking van de makelaar bij de onderhandelingen of de ondertekening van het contract niet verlangd.

 1. Aangifteplicht bij voorkennis van het object

Als de opdrachtgever van tevoren reeds bekend was met de gelegenheid tot het afsluiten van een contract voor de objecten die hem door de makelaar aangeboden worden, moet hij dit onmiddellijk aan de makelaar meedelen. De opdrachtgever is voor de door hem gestelde voorkennis bewijslastig. Zo hij deze verplichting nalaat of verzuimt, zal de door de makelaar aangeboden gelegenheid als oorspronkelijk gelden. Deze aangifteplicht geldt niet in het geval van een exclusiviteit contract van de kant van de verkoper.

 1. Vertrouwelijkheid van aanbod

De aanbiedingen zijn vrijblijvend, zonder enige koopverplichting en strikt vertrouwelijk enkel en alleen voor de opdrachtgever voorbestemd. Het onrechtmatig doorgeven van aanbiedingen aan derden is reden tot schadevergoeding ter hoogte van de volledige provisiekosten van de makelaar zonder dat deze de schade verder hoeft toe te lichten.

 1. Informatieplicht van de opdrachtgever

Als de opdrachtgever van plan is met de verkoper een contract af te sluiten, is hij ertoe verplicht de makelaar hierover in te lichten en hem de kans te bieden de beoogde afsluiting bij te wonen. De makelaar moet in elk geval op de hoogte gebracht worden van een contractafsluiting die reeds eerder plaatsgevonden heeft. Verder verbindt de opdrachtgever zich ertoe de makelaar mede te delen welke de voorwaarden van het afgesloten contract waren en dit indien nodig met bewijzen te staven. Het meedelen van deze gegevens door de opdrachtgever is eveneens verplicht als in plaats van een koopcontract een andersoortig contract (bijv. een pachtovereenkomst) afgesloten wordt, of als het contract pas na afloop van de makelaarsopdracht afgesloten zou worden. Zo hij dit zou nalaten, is de opdrachtgever aan de makelaar een vergoeding ter schadeloosstelling verschuldigd met een bedrag ter hoogte van de volledige provisie.

 1. Vrijwaring van aansprakelijkheid van de makelaar

De makelaar is niet verantwoordelijk voor het naleven van het afgesloten of bemiddelde contract door de contractanten. De (gedeeltelijke) niet-naleving van het afgesloten of bemiddelde contract, de aanspraak op de mogelijkheid zich uit het contract terug te trekken, de opheffing van het contract of een prijsverlaging na de voltrekking van het contract zullen het honorarium of de aansprakelijkheid van de makelaar niet beïnvloeden. Daarenboven staat de makelaar niet in voor beslissingen van overheidsdiensten vóór of na de aankoop (bijv. van belastingdiensten, het bureau van bosbeheer, het kadaster, IKA, enzovoorts) noch voor enige andere heffingen of fiscale verplichtingen voor de opdrachtgever die het gevolg zijn van de voorgenomen of plaatsgevonden eigendomsaankoop. De makelaar raadt het zogenaamde “onder verzekeren” (waarbij een lagere aankoopsom in het contract vermeld wordt) af wegens fiscale, criminele en aansprakelijkheidsredenen. Indien het gaat om de bemiddeling voor een gebouw, is de makelaar niet verantwoordelijk voor de bouwkwaliteit noch voor het overeenstemmen van de bouwafmetingen op het te verkopen eigendom met de aangegeven afmetingen op de bouwplannen of met de bouwkundige wetgeving. Daarvoor zijn koper en verkoper onderling verantwoordelijk. De makelaar staat niet garant voor de correctheid en volledigheid van de door de verkoper verstrekte informatie.

 1. Aanspraak op makelaarsprovisie

De werkzaamheden van de makelaar hoeven niet de enige of hoofdzakelijke reden voor het afsluiten van het contract te zijn; het volstaat dat de makelaar hiertoe bijgedragen heeft (de medeoorzakelijkheid van zijn activiteiten volstaat). Als het tot stand gekomen contract rechtelijk of praktisch gezien afwijkt van het initieel geplande contract (bijv. verhuur i.p.v. verkoop, geen overeenkomst van aanbod- en afsluitvoorwaarden), dan is de opdrachtgever ook hiervoor de overeenkomstige provisie verschuldigd. De aanspraak op een makelaarsloon bestaat ook in het geval de door de makelaar bijeengebrachte geïnteresseerde partijen binnen een periode van 36 maanden verdere overeenkomsten afsluiten die enigerwijze met onroerend goed te maken hebben. De provisie zal ook gelden voor objecten die door de makelaar aangeboden werden indien deze door familieleden of andere verwanten van de hier ondergetekende klanten gekocht worden. Het is de makelaar toegestaan voor beide partijen (kopers en verkopers) tegen betaling te werken. Als er geen koopcontract en/of voorlopig contract, of geen huur-, pacht-, of verpandingscontract tot stand komt, dan hoeft de opdrachtgever ook géén onkosten te vergoeden.

 1. Makelaarsloon (provisieregeling)
 2. De makelaar heeft recht op een provisie van 4% plus BTW van de feitelijke overeengekomen koopsom < € 250.000,–, met een minimum van 5.000,- €uro plus BTW. Op een koopsom hoger dan >250.000,- €uro geldt een courtage van 3% plus BTW. De provisie zal betaald worden als en zodra een rechtsgeldige aankoop heeft plaatsgevonden ten gevolge van het aanbod of de bemiddeling van de makelaar, ook als bovengenoemde aankoop pas na afloop van deze overeenkomst geschiedt.
 3. Bij het verstrekken van een kooporder moet 50% van de provisie betaald worden als afwikkelingshonorarium. Deze som zal bij de betaling van de volledige provisie verrekend worden. In het geval de verkoop niet doorgaat doordat de koper zich terugtrekt, kan deze som door Pelops Greek Houses als onkostenvergoeding ingehouden worden. Dit geldt niet als door beslissingen van overheidswege een onbebouwd grondstuk geen bouwvergunning zou verkrijgen en daardoor niet bebouwbaar zou worden.
 4. Bij het ondertekenen van een voorlopig notarieel contract met aanbetaling van een voorschot op de koopsom moet de opdrachtgever 50% van de makelaarsprovisie betalen minus de provisiekosten die reeds eerder door hem betaald werden.
 5. Bij de aankoop van twee of meerdere aangrenzende domeinen (met gemeenschappelijke grens) zal de volledige provisie enkel betaald worden op het stuk dat naar de “objectieve totaalprijs“ het duurst is, en dus als “eerste” betiteld zal worden. Het op die manier berekende “tweede” stuk en alle volgende stukken zullen goed zijn voor een provisie van slechts 50% van de eerste provisie.
 6. Bij huur- of pachtovereenkomsten is als provisie de drievoudige maandprijs plus BTW te betalen bij afsluiting van het contract.
 7. Als bij de conclusie van het contract een termijnbetaling overeengekomen wordt, zal dit het makelaarsloon niet beïnvloeden.
 8. Bij een verpanding gelden dezelfde voorwaarden als bij een verkoop.
 9. Werkzaamheden die verder gaan dan strikt genomen de bemiddeling voor een overeenkomst betreft, zullen in overeenstemming met de aard van het verzoek afzonderlijk berekend worden. Eventueel te betalen tarieven aan openbare diensten of advocaten (bijv. rechtskundig advies) zijn ten laste van de opdrachtgever.
 10. Algemene clausules

Afspraken die van de bovenstaande handelsvoorwaarden afwijken moeten uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd worden. Indien onderdelen van deze voorwaarden om het zij eender welke reden ineffectief zijn of komen te vervallen, dan zal dit de geldigheid van de rest van de voorwaarden niet aantasten. Deze handelsvoorwaarden werden in het Nederlands gelezen en begrepen. Ze zijn wettelijk bindend voor beide partijen overeenkomstig met de afgesproken inhoud van het contract en met de Griekse makelaarswetgeving, besluit Π.Δ.248/1993 , en zijn vanaf de datum van het ondertekenen 36 maanden geldig. Indien een ondertekende koopopdracht later dan 12 maanden na het ondertekenen uitgevoerd moet worden, dan zal de huidig geldende versie van deze handelsvoorwaarden de wettelijke basis zijn die de makelaar bij contrasignatuur moet voorleggen. Plaats van handeling en bevoegde rechtbank is Pylos, Kalamata, Messinia, Griekenland.

Hierbij verklaart de opdrachtgever deze voorwaarden voor gezien en goedgekeurd.

Nijmegen,

De opdrachtgever/geefster (datum, handtekening)

Zoals geldig vanaf 01.01.2015 ® zonder toestemming is het niet toegestaan om de gegevens over te nemen en te reproduceren voor commercieel gebruik! © Copyright 2005 – pelopsgreekhouses.com